http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Що таке пасиви підприємства?

Що таке пасиви підприємства?

Основний бухгалтерський документ, службовець для оцінки результатів діяльності будь-якої компанії, – це баланс. Його головний принцип полягає у дотриманні рівноваги між активом і пасивом. Структура балансу залежить від сфери діяльності підприємства, але формується за загальним принципом: у лівій частині - активи, праворуч – пасиви. Рядки, що мають відповідний порядковий номер, відображають окремі статті. Саме на їх основі проводиться аналіз діяльності компанії. Що таке пасиви та активи балансу, зобов'язаний знати будь-яка людина, що має відношення до економічної сфери.


Баланс

Для оцінки діяльності підприємства керівництвом, кредитними організаціями, власниками, акціонерами, фіскальними державними органами використовується основний документ бухгалтерського обліку - форма № 1 будь звітності. У балансі відбивається все майно, зобов'язання, капітал, грошові та оборотні кошти організації на певний період. Грошова оцінка кожної статті дає можливість аналізу активів і пасивів організації. Принцип рівноваги, регламентований подвійним записом, забезпечує рівновагу двох сторін балансу, кожна з яких систематизовано за видами ліквідності засобів. Що таке пасиви підприємства, можна дізнатися з правої частини таблиці, для цього необхідно вивчити її структуру.
Що таке пасиви підприємства?
Нормативними актами (Податковим кодексом) закріплена типова форма балансу, його розділи і прописаний порядок заповнення кожної статті. Для розшифровки цієї звітної форми існують додаткові програми, що відображають конкретну інформацію по кожному виду активів або зобов'язань та капіталу. Необхідні реквізити для заповнення:


- найменування організації (повне, прописане в статутних документах); - відповідні коди (ІПН, КВЕД, ОКЕИ, ОКОПФ, ЗКФВ); - дата складання і подання у податкові органи; - реєстраційний адресу організації.

Структура балансу

Що таке пасиви? По-перше, це кошти, відображені в правій частині балансу. Пасив має три основні розділи:
 • Короткострокові зобов'язання.
 • Довгострокові зобов'язання.
 • Капітал і резерви. Кожна рядок або елемент пасиву відображає кошти підприємства, за рахунок яких відбувається формування активної частини балансу.
 • На питання, що таке пасиви, можна відповісти дуже просто – капітал організації. Він може складатися з позикових коштів (короткострокового або довгострокового зобов'язання) або власних (складеного, резервний, додатковий капітал, нерозподілений прибуток попереднього періоду.). Що таке актив? Це предмети і засоби виробництва. Структура лівій частині балансу виглядає наступним чином:
 • Необоротні активи.
 • Оборотні активи.
 • Що таке пасиви підприємства?
  У кожному розділі статті записуються в порядку найбільшою ліквідності. Усі балансові показники наводяться в таблиці на кінець і початок певного звітного періоду, що сприяє проведенню візуального аналізу на момент складання. Для проведення всебічних досліджень діяльності організації актив, як і пасив, має додатки (розшифровки) за кожною статтею.

  Що таке пасиви

  Права частина балансу відображає всі джерела формування активів підприємства. У сумі ці показники дають пасив, який в грошовому еквіваленті показує валюту балансу. Вона обов'язково дорівнює активної частини, тобто лівій стороні таблиці. У перекладі з латинської мови слово «пасив» позначає "недеятельний". Насправді даний вид ресурсів підприємства використовується для створення активів, засобів виробництва, оборотних фондів, нематеріальних і основних одиниць обладнання, які беруть участь у замкненому виробничому циклі. Під поняття "пасиви" підходять всі види капіталу організації, що залежать від форми його організації (акціонерний, статутного); фінансові зобов'язання різного терміну (позики, кредити, векселі) та накопичені у вигляді різних фондів (амортизаційні, резервні) власні кошти (сума нерозподіленого прибутку за попередні періоди).
  Що таке пасиви підприємства?
  В бухгалтерській термінології часто використовується термін «сукупний капітал», це поняття ототожнюється з пасивом і його валютою. Також права частина балансу в різних джерелах може фігурувати як «зобов'язання» підприємства.

  Структура пасивів

  Всі зобов'язання підприємства класифікуються за такими статтями: - Уявні – такі пасиви відображаються в бухгалтерському або податковому обліку на певну дату для розрахунку вартості чистих активів, але фактично є погашеними. Своєчасне виявлення допоможе уникнути подвійної сплати, тобто зберегти обігові підприємства без зменшення їх вартості. До уявним зобов'язаннями відносять: грошові кошти, отримані в якості позики від власника компанії, резерви майбутніх платежів, заборгованість кредиторів з простроченим терміном давності та інші. - Приховані – зобов'язання фактично відсутні, але відображені в складі кредитних, податкових або позабюджетних платежів. Вони можуть виникати у процесі складання балансу за несвоєчасне списання (відображення) в бухгалтерському обліку перерахованих боргів. До прихованих пасивами відносять: відстрочені податкові зобов'язання, благодійні перерахування, неефективні договори або об'єкти невиробничої інфраструктури, погашення боргів філій або дочірніх підприємств (при взятті на себе відповідних зобов'язань) та інші.
  - Фактичні – реально існуючі та відображені в балансі пасиви. Вони, в свою чергу, поділяються на поточні та довгострокові зобов'язання перед кредитними установами, бюджетами різних рівнів, працівниками організації, засновниками чи акціонерами. Терміновість пасиву визначається датою їх погашення, яка залежить від відповідного договору. При виконанні фактичних зобов'язань організація втрачає частину власного активу, в якості якого можуть виступати грошові кошти, основні або оборотні фонди, готова продукція і т. д.
  Що таке пасиви підприємства?

  Що таке поточні пасиви

  Будь-яка комерційна або державна організація для здійснення своєї діяльності залучає позикові кошти. Зобов'язання, термін виконання яких настає протягом календарного року, називають поточними. Вони відображаються у пасиві балансу, в розділі "Короткострокові зобов'язання". Як правило, вони повністю забезпечуються наявністю ліквідних активів на конкретну дату. До поточних пасивів відносять: заборгованість перед працівниками по заробітній платі, зобов'язання перед бюджетом, короткострокові позички, кредити і позики, борги перед постачальниками сировини, матеріалів і обладнання (у межах, передбачених договором). Для того щоб зрозуміти, що таке поточні пасиви в балансі, необхідно звернутися до рядків п'ятого розділу «Короткострокові зобов'язання». У ньому групуються наступні бухгалтерські рахунки: 666062 757069 68.
  Що таке пасиви підприємства?

  Що таке довгострокові пасиви

  Для масштабних фінансових проектів організації залучають позикові кошти на тривалий термін. Їх велика питома вага передбачає часткове гасіння протягом тривалого проміжку часу. Довгострокові зобов'язання, або пасиви, – це кредити, позички, позики, отримані на термін, що перевищує один рік. Також до них відносять векселі і випущені підприємством облігації. В якості забезпечення даної категорії пасивів кредитної організацією, як правило, приймаються необоротні активи підприємства. На термін гасіння позики вони передаються в заставу, але при цьому продовжують брати участь у виробничих процесах.

  Пасиви банку

  Що таке пасиви підприємства?
  Методологія бухгалтерського обліку кредитної організації відрізняється від регламентованих ПК правил для інших господарюючих суб'єктів. Тому варто окремо зупинитися на питанні про те, що таке пасив банку. Капітал – основний інструмент здійснення діяльності кредитних організацій. Саме він є пасивом, величина якого є валютою банківського балансу. Чим вища ця величина, тим ефективніше дані кошти використовуються. Кожна організація прагне наростити пасив за рахунок власних і залучених коштів. До складу банківського капіталу входять: статутний капітал, дохід від емісії цінних паперів, вклади юридичних та фізичних осіб, прибуток від діяльності.

  Аналіз пасивів

  Для оцінки зобов'язань і капіталу підприємства використовується баланс. Найбільш поширена форма аналізу пасиву – вивчення його структури. Оцінка масової частки довгострокових і короткострокових зобов'язань в його складі. При цьому розглядається кількість ліквідних активів, які можуть служити для погашення боргів в звітному періоді і на довгостроковій основі. Позитивною динамікою пасиву є наявність великої величини власних капіталів в структурі балансу. Серйозним попередженням для керівництва компанії при проведенні аналізу пасиву є велика питома вага довгострокових зобов'язань, збиток від діяльності, наявність простроченої кредиторської заборгованості.