http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Предмет і завдання біології

Предмет і завдання біології

Цілі і завдання біології - перше, що необхідно з'ясувати, приступаючи до вивчення даної науки. Це основа, на якій будуються всі подальші знання. Цілі і завдання біології, а також її предмет, методи і значення будуть розглянуті в даній статті.

Для початку звернемося до історії. Вперше термін "біологія" запропонував Ж. Б. Ламарк, французький учений. Він використовував його в 1802 році для позначення науки, яку цікавить життя як особливе явище природи. Завдання сучасної біології досить великі. Вона являє собою цілий комплекс наук, що займаються вивченням живої природи, законів розвитку та існування.
Характерні риси біології

Для цієї науки характерні:

  • тісна взаємодія з різними дисциплінами, що входять до її складу;
  • висока спеціалізація;
  • інтеграція.

Сьогодні цікавить нас наука постійно збагачується новими узагальненнями, теоріями, фактичним матеріалом.

Головне завдання біології

Завдання сучасної біології досить різноманітні, однак основна з них - пізнання законів, за якими відбувається еволюція. Справа в тому, що органічний світ з моменту появи життя на землі змінюється. Він постійно розвивається внаслідок дії природних причин. Біосфера відіграє велику роль у формуванні гідросфери, атмосфери, у створенні лику землі.

Предмет і завдання біології

Інші завдання

Можна виділити наступні основні завдання біології:

  • вивчення биоцинозов;
  • управління живою природою;
  • дослідження механізму, за допомогою якого відбувається саморегуляція;
  • вивчення функції і структури клітини;
  • дослідження найважливіших життєвих явищ, що відбуваються на рівні молекул (подразливість, спадкова мінливість, обмін речовин);
  • вивчення питань мінливості і спадковості.

Вельми вражаючий список, погодьтеся. Отже, основні завдання біології полягають у пізнанні різних загальних закономірностей, за якими відбувається розвиток живої природи, у вивченні форм життя і розкритті її сутності.
Предмет біології

Нас цікавить наука вивчає життя, її форми і різні закономірності розвитку. Різноманіття всіх вимерлих, а також населяють нині нашу планету живих істот є предметом її вивчення. Завдання біології ми тільки що описали, тепер зупинимося докладніше на її предмет. Біологію цікавлять будова (від анатомо-морфологічного до молекулярного), походження, функції, еволюція, індивідуальне розвиток, поширення, а також взаємини організмів один з одним і з навколишнім середовищем.

Ця наука вивчає як приватні, так і загальні закономірності, які притаманні життя у всіх її проявах. У завдання біології входить вивчення обміну енергії і речовин, мінливості і спадковості, розмноження, розвитку і зростання, дискретності, подразливості, руху, авторегуляции та ін Все перераховане вище складає її предмет.

Предмет і завдання біології

Напрямки

В біології залежно від об'єктів дослідження можна виділити цілий ряд напрямків, таких як антропологія, зоологія, ботаніка, мікробіологія, вірусологія та ін. Ці науки займаються вивченням особливостей розвитку, будови, походження, життєдіяльності, а також розповсюдження, різноманітності, властивостей кожного виду бактерій, вірусів, рослин, тварин і людини. У цікавлячій нас області знання виділяють по властивостям, структурі і проявів життя анатомію і морфологію, фізіологію, генетику, біологію розвитку, еволюційне вчення, екологію та ін. Генетичні завдання з біології, до речі, - важлива складова частина практики, що входить у шкільну програму по цій науці.


Біофізика і біохімія вивчають фізико-хімічні процеси та хімічні реакції, що протікають в живих організмах, фізичну структуру і хімічний склад біологічних систем на різних рівнях організації. Біометрія дозволяє встановити закономірності, які не можна помітити при вивченні одиничних явищ і процесів. Тобто це сукупність усіх прийомів планування, а також обробки отриманих результатів за допомогою математичної статистики. Завдання молекулярної біології включають в себе вивчення життєвих явищ, що протікають на молекулярному рівні. До них відносяться, зокрема, функції і структура клітин, органів і тканин. Загальна біологія розробляє універсальні закономірності структури (будови) та функціонування. Тобто її цікавить те, що є загальним для всіх організмів.

Молекулярний рівень

Предмет і завдання біології можна розглядати на різних рівнях. Зараз ми докладно опишемо кожен з них.

Предмет і завдання біології

Сьогодні виділяється кілька рівнів вивчення і організації життєвих явищ (структурно-функціональних): биосферно-биогеоценотический, популяційно-видовий, організмовий, органний, тканинний, клітинний, молекулярний. На останньому вивчається роль молекул, які є біологічно важливими, в розвитку і рості організмів, передачі та зберігання спадкової інформації, в перетворенні енергії та обмін речовин у живих клітинах і ін. Мова йде про таких молекулах: ліпідах, нуклеїнових кислотах, білках, полисахаридах та ін.

Клітинний рівень

Клітинний рівень передбачає розгляд структурної організації окремої клітини. Вчення про нього називається цитологией, яка включає в себе цитохимию, цитогенетику, цитофизиологию, цитоморфологию. Це вчення дозволяє встановлювати структурно-функціональні та фізіолого-біохімічні зв'язку, що спостерігаються у різних органах і тканинах між клітинами.


Предмет і завдання біології

Організмовий рівень

На організменної рівні біологія досліджує явища і процеси, які відбуваються в окремої обличчяни, а також механізми, що забезпечують узгоджене функціонування її систем і органів. До нього ж відносяться взаємовідносини різних органів у межах організму, його поведінку і пристосувальні зміни, що спостерігаються в тих чи інших екологічних умовах.

Предмет і завдання біології

Популяційно-видовий рівень

Переходимо до розгляду наступного рівня, популяційно-видового. Він принципово відрізняється від попереднього. Тривалість життя окремих обличчян генетично зумовлена. Через деякий час вони вмирають, вичерпавши можливості свого розвитку. Однак при наявності відповідних умов середовища їх сукупність в цілому здатна розвиватися необмежено довго. Предметом екології, фенології, морфології, генетики є вивчення динаміки і складу популяції. Популяція - це сукупність обличчян певного виду, які мають загальний генофонд і мешкають на певному просторі з приблизно однаковими умовами існування на організменної, клітинному і молекулярному рівнях.

Предмет і завдання біології

Екосистемного рівень

Якщо говорити про рівні екосистемному (биосферно-биогеоценотическом), то на ньому досліджуються взаємовідносини між різними організмами і середовищем, а також міграція живої речовини, закономірності та шляхи протікання енергетичних кругообігів. На ньому вивчаються і інші процеси, які відбуваються в екосистемах (біогеоценозах).

Предмет і завдання біології

Методи біології

Опишемо тепер методи дослідження, які використовує ця наука. Перший з них - спостереження. За допомогою нього можна описувати та аналізувати різні біологічні явища. На ньому ґрунтується ще один метод - описовий. Для того щоб зрозуміти сутність того чи іншого явища, потрібно спочатку зібрати фактичний матеріал. Після потрібно описати його.

Ще один важливий метод - історичний. За допомогою нього можна виявити закономірності виникнення і розвитку того чи іншого організму, вивчити становлення його функцій та структури.

Експериментальний метод заснований на створенні системи цілеспрямованим шляхом. З його допомогою можна досліджувати явища і властивості живої природи.

Останній метод, який ми охарактеризуємо, - моделювання. Він являє собою вивчення певного явища з допомогою створення його моделі.

Отже, предмет, завдання і методи біології ми описали. На закінчення розповімо про важливість цієї науки.

Значення біології

Безумовно, вона відіграє важливу роль у формуванні нашого світогляду, а також розуміння основних філософсько-методологічних проблем. Крім того, вона має велике практичне значення (дає вирішення харчової проблеми, рекомендації по боротьбі з шкідниками та ін). Зокрема, щоб забезпечити потреби людини в їжі, слід різко збільшити обсяг виробленої сільськогосподарської продукції. Рішенням цієї проблеми займаються такі науки, як тваринництво і рослинництво. Вони базуються на досягненнях селекції і генетики.

Знання законів мінливості і спадковості дозволяє створювати все більш продуктивні породи домашніх тварин і сорти культурних рослин. Це дозволяє людству вести сільське господарство інтенсивно, а не екстенсивно. Завдяки всьому цьому задовольняються потреби людей у харчових ресурсах. Досягнення біології використовуються в медицині, а також в охороні навколишнього середовища.

Як ви бачите, мета і завдання науки біології вельми важливі з практичної точки зору. Завдяки її досягненням людство значно просунулося вперед.