http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес

Освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес

Розглядати освіту як соціокультурний феномен можна з тієї точки зору, що даний процес був сформований і безпосередньо поширений суспільством. Адже він безперервно пов'язаний з життєдіяльністю людей, їх уміннями і навичками, які відіграють важливу роль у прогресуванні розвитку людства.

Освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес

Поняття освіти та педагогічного процесу

Як стверджується в багатьох наукових працях, освіта – це навчання й освіту, а також отримання учнями соціально-історичного досвіду. Сюди ж можна додати засвоєння ними певних умінь і навичок. При цьому у всіх інформаційних матеріалах зазначається, що освіта як соціокультурний феномен виступає у вигляді явища, створеного суспільством, і їм же регульованого. У правових нормах РФ термін розглядається як комплексне явище, включає в себе не тільки процес навчання, але й виховання нового покоління.
Саме тому можна з упевненістю сказати, що педагогіка – це наука про особливості освіти. Вона охоплює широкий спектр методів формування в людині обличчястісних якостей і закріплення знань. Саме ж поняття педагогічного процесу досить простий – його можна представити як цілеспрямоване і регулярне взаємодія між педагогом і учнями.

Освіта як суспільна цінність

Для формування соціуму необхідна наявність певних норм, засад і вимог. У відповідності з ними і розвивається суспільство, зазнаючи постійні зміни в відповідності з коливаннями оточуючих його умов – технічних, природних, історичних. Освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес вважається найважливішою складовою соціалізації. Воно спрямоване на комплексний розвиток обличчястості, формування в людині стійких моральних якостей поряд з його фізіологічним становленням. Покликання даного явища полягає в тому, щоб виховати державі, так би мовити, ідеального громадянина, відповідного всім сучасним ціннісним орієнтирам.
В залежності від того, наскільки в країні розвинена система освіти, і визначається рівень злагодженості її соціуму. І навпаки – особливості державного устрою, економічна і політична ситуації чинять прямий вплив на образ гуманістичного ідеалу, який прагнуть відтворити відповідні школи.

Освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес

Ціннісні орієнтири освітнього процесу

Як вже було сказано, освіта регламентується громадськими нормами, які, у свою чергу, формуються поступово і так само можуть залежати від безлічі зовнішніх факторів. Під впливом технічного і економічного прогресу створюється актуальний і найбільш ефективний в даний час навчальний процес. У ньому, власне, і проявляє себе освіту як соціокультурний феномен. Ціннісні пріоритети освіти досі в корені не вивчені жодної наукою.

Якщо заглибитися в дослідження даного питання, то можна знайти величезну кількість орієнтацій, стимулюючих педагогічний процес у тому вигляді, в якому він підтримується культурою суспільства на даний момент часу. В цілому всі ціннісні пріоритети можна розділити на кілька груп. Їх п'ять:


 • Цінності, спрямовані на соціальне схвалення.
 • Комунікативні цінності.
 • Творчі цінності.
 • Цінності, спрямовані на самореалізацію.
 • Прагматичні цінності.

Характеристики кожної окремої групи розглянемо нижче.

Освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес

Цінності, спрямовані на соціальне схвалення

Не секрет, що в кожному суспільстві педагог вважається престижною і вельми шанованою професією. Тому можна говорити про її культурної значущості у соціальному середовищі. Викладач приймається оточенням як «своя» людина, обличчястість, яка відіграє важливу роль у формуванні ідеологічного суспільства. Ця група цінностей – одна із загальної комбінації пріоритетів, які розкривають багатовимірність освіти як соціокультурного феномену.

Комунікативні цінності

Якщо говорити науковою мовою, то комунікацію можна вважати процесом спілкування. У більш вузькому сенсі це обмін певною інформацією, що включає в себе емоційне взаємодія між людьми. Спілкування закладено в кожному индивидууме як інстинкт, тому без нього не може нормально існувати жоден учасник соціуму.

Комунікативні цінності освіти безпосередньо пов'язані з попередньою групою. Соціальне схвалення професії педагога призводить до того, що обличчястість відчуває себе повноцінною ланкою єдиного суспільства, одержує можливість постійно контактувати з іншими людьми і регулярно розширювати своє коло спілкування.

Творчі цінності

У сучасному світі творчість стала невід'ємною частиною повноцінного розвитку людини як професіонала своєї справи і просто як індивідуальності. Освіта як соціокультурний феномен та його сучасний стан засновані на необхідності в креативному підході до будь-якого виду діяльності, зокрема до процесу навчання. Виховуючи своїх учнів, педагог повинен шукати індивідуальний підхід до кожного з них. Будь-яка дитина – це окрема обличчястість, тому не можна застосовувати один метод навчання на всіх дітях. При індивідуальному підході викладача до навчання помітно поліпшується результативність самого процесу. При цьому активно формуються обличчястісні якості кожного учня, тобто робиться ставка не на те, щоб виховати суспільство за певним зразком, а сконструювати багатогранний і всебічний соціум.


Освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес

Цінності, що забезпечують самореалізацію обличчястості

Що стосується впливу цього типу цінностей на діяльність педагога, то вони стимулюють його професійне, а також моральне та духовне саморозвиток. Вчитель не тільки освоює ази викладацького справи, але і регулярно вдосконалюється в цій сфері. У цьому контексті освіта як соціокультурний феномен розкривається досить широко.

Важливий аспект даної групи цінностей – захопленість педагога своєю справою. Чим більше викладач зацікавлений в освітньому процесі, тим більше він реалізовує себе як компетентна і професійно грамотна обличчястість.

Прагматичні цінності

В якості прикладу варто навести зарубіжну систему навчання. За кордоном професія викладача не тільки престижна і високо оцениваема суспільством, але і дуже перспективна. Молодий педагог, піднімаючись на першу сходинку освітньої сфери, вже має великі передумови для успішного майбутнього. Тобто крім духовного розвитку та професійної реалізації він отримає задоволення своїх прагматичних потреб: прагнення до кар'єрного росту, гідну оплату праці і т. д.

Що стосується вітчизняних держав, то в них поки що не настільки висока планка, що характеризує грошову оцінку співробітників такої сфери, як освіта. Соціокультурний феномен, однак, можна виразити в тому, що педагог – це не просто різновид діяльності, а стабільно оплачувана професія. Тобто, навчаючи дітей певним навичкам і вмінням, викладач не тільки самореализовивается, але і отримує можливість забезпечити свої життєві потреби.

Функції освіти

Будь-яка діяльність завжди спрямована на досягнення якої-небудь мети. Це стосується і освітнього процесу, так як він не може існувати сам по собі, а тільки в тому випадку, якщо суспільство в ньому. Тому у цього явища є дві основні функції: навчання і виховання.

У першому випадку мета освітньої діяльності – допомогти дитині оволодіти певними знаннями, засвоїти вміння та сформувати навички, а також визначитися з життєвими орієнтирами та майбутньою професією. Таким чином, будується фундамент для розвитку повноцінної і різнобічної обличчястості в майбутньому. Функція навчання розкриває освіта як соціокультурний феномен в контексті процесу, важливого для держави і людства загалом.

Виховання служить для того, щоб задати дитині мотивацію для отримання необхідних знань. Адже далеко не кожен учень розуміє важливість процесу навчання для майбутнього. Тому завдання педагога полягає в тому, щоб підштовхнути його до цього.

Освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес

Основні парадигми освітнього процесу

Щоб приступити до розгляду цього питання, для початку варто описати його суть. Парадигма – це сукупність конкретних установок, теоретичних або практичних методик, прийнятих у науковому середовищі як зразок для дій у певній сфері. Такі еталони є і в освітньому процесі. Вчені виділяють чотири типи парадигм даного явища:

 • Когнітивна (спрямованість на розвиток мислення).
 • Особистісно орієнтована (індивідуалізація навчання).
 • Функционалистическая (відповідність моральним нормам суспільства).
 • Культурологічна (сприйняття людини як суб'єкта культури).

Освіта як педагогічний процес

Саме діяльність по вихованню суспільно значущої обличчястості і визначає освіту як соціокультурний феномен. Педагогічна система та процес її застосування спрямовані на досягнення цієї мети. У результаті цілеспрямованого і систематичного взаємодії викладача та учнів формуються знання, необхідні для подальшого розвитку обличчястості. Саме цей контакт вчителя зі своїми вихованцями розглядається в рамках педагогічної системи.

Дане поняття не можна обмежити якимись конкретними структурними компонентами. Педагогічний процес являє собою змішану систему, в якій міститься величезна кількість елементів освіти. Причому, яким би не був самостійним будь-який з цих компонентів, він все одно буде вважатися другорядним. Педагогічну систему не можна прирівняти до жодної подструктуре – вона, скоріше, виступає в ролі сполучної ланки.

Закономірності педагогічного процесу

Освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес характеризується певними закономірностями, а саме:

 • Динамікою протікання.
 • Зв'язок теорії і практики в навчанні.
 • Єдністю між пізнанням і педагогічною діяльністю.
 • Розвитком обличчястості в процесі навчання виховання.
 • Керованістю.
 • Стимулювання учнів до діяльності.

Педагогічний процес та його елементи

Структурність – важлива особливість, якої відрізняється освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес. Коротко про це можна сказати наступним чином: дане явище складається з різних компонентів, в цілому об'єднуються в одну комбіновану систему. До структурних елементів педагогічного процесу відносять:

 • Визначення цілей та основних завдань майбутньої навчальної діяльності.
 • Налагодження контакту між викладачем і його вихованцями.
 • Коректне застосування методів, засобів і форм навчання.
 • Створення таких умов, в яких учням буде найбільш комфортно сприймати інформацію.

Освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес

Комплекс інститутів освіти

Якщо держава прагне створити ідеальне суспільство, то воно повинно використовувати засоби для досягнення цієї мети. В якості таких виступає комплекс різноманітних інститутів освіти. У кожному з них подано певні навчальні програми і спрямованості виховання. У такій інтерпретації освіта як соціокультурний феномен і загальнолюдська цінність знаходить якийсь державний або навіть, швидше, організаційно-правовий зміст.

Існує кілька типів навчальних закладів:

 • Дошкільні.
 • Загальноосвітні.
 • Спеціальні.
 • Професійні.

Перший тип організацій представлений дитячими садками, яслами, школами раннього розвитку та іншими подібними структурами. У таких закладах здійснюється вступна програма виховання дітей, яка багато в чому спрямована на психологічну підготовку дитини до подальшого навчання.

Загальна освіта громадян держави здійснюється в школах, гімназіях і ліцеях. Як правило, вони розділені на 3 ступені: початкова, основна і середня.

Спеціальні заклади (інтернати, школи корекційного типу) призначені для того, щоб дати можливість дітям з фізичними відхиленнями стати повноцінними членами суспільства. В цьому як раз яскраво розкривається освіта як соціокультурний феномен.

Коротко про професійних освітніх інститутах: вони заповнюють дефіцит необхідних кадрів у країні, займаючись підготовкою певних спеціальностей. До них належать установи початкового (ПТУ), середнього (коледжі, технікуми) і вищого (університети, інститути, академії) рівня.

Освіта як соціокультурний феномен і педагогічний процес

Освіта є невід'ємною частиною людського суспільства. Цей факт і визначає його як соціокультурний феномен. Що це – явище, породжене людством, або знаряддя для його існування – питання досить спірне. Але, по суті, обидва варіанти вірні.