http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Виробнича діяльність - це Організація виробничої діяльності

Виробнича діяльність - це Організація виробничої діяльності

Виробничо-економічна діяльність компанії повинна бути орієнтована на досягнення максимального ефекту при мінімальних втратах. При плановому веденні господарських операцій на основі відповідних розрахунків вона вимагає фізичного руху різних вантажів всередині та за межами підприємства. Розглянемо далі, як здійснюється організація виробничої діяльності.

Виробнича діяльність - це Організація виробничої діяльності

Загальна характеристика

Виробничо-фінансова діяльність представлена у вигляді складної і багатогранної структури. Вона знаходиться в стані безперервного розвитку і зміни. У цьому зв'язку первинний аналіз виробничої діяльності фірми повинен базуватися на загальних показниках виконання плану. Керівництво на підприємстві будується за принципом єдиноначальності. Права, які належать компанії, реалізує її директор. У передбачених в законодавстві обставин керівництво здійснюється спільно з профспілковим комітетом.
Особливості

Виробнича діяльність - це процес, що охоплює технологію, техніку, специфіку операцій, впроваджуваних на підприємстві. Для оцінки показників роботи компанії використовуються встановлені керівництвом засоби контролю. Функціонування компанії супроводжується різними витратами тієї чи іншої значимості. Облік витрат здійснюється у відповідності з прийнятим планом рахунків. Реалізація цього завдання можлива двома способами. Перший вважається традиційним для російської господарської сфери. Він передбачає розрахунок собівартості виробів шляхом групування витрат на непрямі і прямі. Останні відносять на вихідну ціну продукції безпосереднім чином. Непрямі витрати розподіляють за видами виробів у відповідності з методикою, прийнятою на підприємстві.

Виробнича діяльність - це Організація виробничої діяльності
Додаткові завдання

Виробнича діяльність - це сфера, в межах якої здійснюється не тільки безпосередній випуск товару. До неї також відносять оплату нових предметів праці, сировини, матеріалів та іншого. За рахунок цих процесів забезпечується безперервна виробнича діяльність. Це, в свою чергу, надає безпосередній вплив на прибуток компанії. Оплата сировини та інших необхідних предметів можлива при наявності відповідних оборотних фондів. Вони складаються з грошей, коштів на розрахункових операціях і продукції.

Взаємодії всередині підприємства

Виробнича діяльність - це робота, яка вимагає серйозного і стабільного забезпечення. Функціонування і виконання завдань посадовими особами компанії регламентується відповідними нормативними документами. У їх числі, зокрема, різні інструкції і рекомендації. Функції виробничого управління - контролю над процесом переробки матеріалів у продукцію - тісно пов'язані з іншими адміністративними завданнями. На промисловому підприємстві встановлюються досить складні взаємини між підрозділами різного рівня.

Виробнича діяльність - це Організація виробничої діяльності

Особливості керівництва

Управління і контроль виробничої діяльності здійснюються начальником. У його веденні знаходиться відповідний диспетчерський відділ. У завдання цього підрозділу входять:


 • Розробка планів виробництва.
 • Контроль над виконанням поставлених завдань.
 • Своєчасне забезпечення цехів матеріалами.

Виробничими підрозділами, що здійснюють ті чи інші операції, керують начальники, яким, у свою чергу, підпорядковується інженерно-технічний персонал. Директор підприємства контролює роботу через головного інженера. Йому підпорядковуються цеху, технічне та інші підрозділи, що безпосередньо беруть участь в випуску продукції.

Виробнича діяльність - це Організація виробничої діяльності

Основні завдання

В рамках виробничої діяльності виконується кілька найважливіших функцій. Серед них:

 • Маркетинг.
 • Збут.
 • Фінансове забезпечення.
 • Випуск продукції.
 • Матеріально-технічне забезпечення.
 • Управління.
 • Кадрове та інноваційне забезпечення.
 • З усіх цих завдань основною вважається виробництво. Наступним за важливістю виступає збут.

  Виробнича діяльність - це Організація виробничої діяльності

  Планування і прогнозування

  Ці заходи пов'язані з оцінкою і передбаченням майбутніх дій. Прогнозування сприяє визначенню тенденцій і напрямів розвитку процесів, можливого строку настання певних подій. Наприклад, це може бути розрахунок часу виконання завдань. З допомогою планування встановлюється і забезпечується динамічне, цілеспрямоване і пропорційний розвиток виробничої роботи компанії.

  Ймовірні помилки

  На практиці відомі випадки, коли результати виробничої діяльності були вкрай низькими. Це обумовлюється різними причинами. До основних помилок керівництва можна віднести:

  • Невірне застосування системи планування та організації виробничого процесу.
  • Недостатньо чітке формування фонду оплати праці.

  Внаслідок цього освоєння потужностей відбувається на підприємстві вкрай повільно, підвищується кількість бракованих виробів, завищується собівартість і трудомісткість продукції. В деяких випадках ті форми організації системи зарплати, праці і виробництва, які характерні для потоково-масових або автоматизованих та апаратурних процесів, фактично безпідставно переносяться на підприємства, що займаються серійним випуском виробів. Мають місце в практиці і зворотні ситуації.

  Виробнича діяльність - це Організація виробничої діяльності


  Поточне планування та оцінка

  Вони полягають у дослідженні можливостей реалізації випущеної продукції, оцінці діючих потужностей, встановлення постачальників, визначення умов, згідно з якими підприємство може стабільно отримувати необхідні йому ресурси. Потенціал і поточний стан компанії оцінюються на базі кваліфікованого аудиту, ретельної інвентаризації фондів, перевірки кваліфікації співробітників і так далі.

  Підсумки роботи

  Оцінка результатів діяльності фірми дозволяє встановити відповідність випущених виробів вимогам і стандартам, діючим на ринку. Отримані показники дають можливість дослідити співвідношення між товарами конкурентів і власними продуктами, виготовленими на підприємстві, з цінами та якісним характеристикам. Оцінка ефективності нерозривно пов'язана з вимогами і умовами, що існують за межами компанії. Взаємодія підприємства із зовнішніми факторами втілюється на вході у вигляді витрат і на виході у формі передаються споживачам виробів. Фінансові підсумки роботи виражені в чистому прибутку. Вона представлена у вигляді різниці між виручкою і витратами на виготовлення виробів та їх подальшу реалізацію. У складі фінансового результату ключове місце займають такі види накопичень, як податок з обороту та прибуток.