http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Наукова діяльність. Розвиток наукової діяльності

Наукова діяльність. Розвиток наукової діяльності

Наукова діяльність - специфічна діяльність людей, основна мета якої - отримання нових знань про реальність. Саме знання є її головним продуктом. Однак він не єдиний. До інших продуктів науки відноситься і науковий стиль раціональності, що поширюється на різні сфери діяльності людей, і різноманітні прилади, методики, установки, які застосовуються за межами науки (головним чином у виробництві). Крім того, наукова діяльність - це джерело моральних цінностей.
Наукова діяльність. Розвиток наукової діяльності

Наука і істина

Незважаючи на те, що орієнтація науки - отримання істинних знань про дійсність, її не слід ототожнювати з істиною. Справа в тому, що істинне знання не обов'язково науково. Його можна отримати у різних сферах діяльності: в інженерній справі, мистецтві, політиці, економіці, повсякденному житті. Однак у цих випадках отримання його не є головною метою даних сфер діяльності. Приміром, у мистецтві основна мета - нові художні цінності, економічної сфері - ефективність, в інженерній справі - винаходи, технології.

Необхідно підкреслити, що поняття "ненауковий" далеко не завжди має негативну оцінку. У науки є своя специфіка, так само як і в інших областей - буденного життя, політики, економіки, мистецтва. Всі вони мають свої цілі, своє призначення. Роль, яку займає в житті суспільства наукова діяльність, зростає. Однак наукове обгрунтування доречно і можливо не завжди і не скрізь.

Історія показує, що знання, отримане з її допомогою, не завжди буває істинним. Саме поняття "науковий" нерідко вживається в ситуаціях, не гарантують істинність отриманого знання. Особливо це актуально тоді, коли ми маємо справу з теоріями. У науці багато з них були спростовані. Деякі мислителі (зокрема, Карл Поппер), стверджують, що в майбутньому ця доля може спіткати будь-яке теоретичне висловлювання.
Взаємини науки з паранаучними концепціями

Ще одна особливість, яку має наукова діяльність, полягає в тому, що вона не визнає ніякі паранаучние концепції - уфологию, парапсихологию, астрологію і т. д. Вони відкидаються нею тому, що, як помітив Т. Гекслі, приймаючи на віру що-небудь, вона "здійснює самогубство". У концепціях, побудованих з використанням цих галузей знання, немає ніяких точно встановлених, достовірних фактів. Можливі тільки випадкові збіги.

Наука як професія

Наукова діяльність. Розвиток наукової діяльності

Важлива особливість сучасної науки полягає в тому, що вона є професією. Ще зовсім недавно вона була вільною діяльністю вчених. Науку не вважали професією, вона спеціально ніяк не фінансувалася. Науковці, як правило, забезпечували собі засоби до існування за рахунок викладацької діяльності в університетах. Організація наукової діяльності, таким чином, була дуже поганою. В даний час ситуація змінилася в кращу сторону. Сьогоднішній вчений - це вже окрема професія. У 20 столітті виникло таке поняття, як "науковий співробітник". У світі зараз налічується близько 5 мільйонів осіб, що займаються дослідженнями професійно. Безумовно, це тягне за бурхливий розвиток наукової діяльності, що приводить до нових відкриттів і досягнень.


Боротьба думок у науці

Для розвитку наукового знання характерно протистояння різних напрямків. У напруженій боротьбі затверджуються нові теорії та ідеї. З цього приводу М. Планк зауважив, що нові наукові істини зазвичай перемагають не з-за того, що їх супротивники переконуються у своїй неправоті, а з-за того, що опоненти поступово вимирають, а нове покоління відразу засвоює істину. Науково-дослідницька діяльність - постійна боротьба напрямів і думок.

Критерії наукового знання: систематизированность

Необхідно виділити критерії наукового знання, відзначити його характерні ознаки. Насамперед, це систематизированность. Це один з головних критеріїв науковості. Проте не тільки в цій сфері може бути систематизованим отримане знання. Прикладів безліч: телефонний довідник, кулінарна книга, дорожній атлас і т. д. Тим не менш наукова систематизація має свою специфіку. В якості системи таке знання являє собою певну структуру, складовими частинами якої є картини світу, теорії, закони, факти. В науці окремі дисципліни взаємозалежні і взаємопов'язані.

Доказовість

Наукова діяльність. Розвиток наукової діяльності

Іншим важливим критерієм, який має науково-дослідна діяльність, є прагнення до доказовості, обґрунтованості знання. Приведення його в систему було характерним для науки завжди. Саме її виникнення іноді пов'язують саме з цим прагненням до доказовості. Застосовуються різні спобличчя перевірки. Для підтвердження істинності емпіричного знання, наприклад, використовують багаторазові перевірки, вдаються до статистичних даних і т. д. Якщо потрібно обґрунтувати ту чи іншу теоретичну концепцію, звертають увагу на несуперечність, можливість передбачати та описувати явища, відповідність емпіричним даним.

Оригінальні ідеї в науці

В науці велику цінність представляють оригінальні ідеї. Проте в ній орієнтація на новації також поєднується з тенденцією прибрати з отриманих результатів все суб'єктивне, яке пов'язане з специфікою самого дослідника. У цьому полягає одна з відмінностей її від мистецтва. Для того щоб творіння художника існувало, його необхідно створити. Однак якщо якийсь вчений не створив теорію, в майбутньому вона обов'язково буде створена, так як є необхідним етапом розвитку наукової діяльності, яку можна назвати интерсубъективной.


Засоби і методи наукового пізнання

У науковій діяльності застосовуються засоби міркувань, які використовують люди в різних видах діяльності, в тому числі і в буденному житті. Прийоми міркувань, використовувані в науці, характерні для будь-якої іншої сфери. Це дедукція та індукція, синтез і аналіз, узагальнення і абстрагування, ідеалізація, опис, аналогія, передбачення, пояснення, підтвердження, гіпотеза, спростування й ін

Експеримент і спостереження

Наукова діяльність. Розвиток наукової діяльності

Експеримент і спостереження є основними методами придбання в науці емпіричного знання. Коротко розповімо про те, в чому полягає їх специфіка. Спостереження - метод, при якому головним є не вносити зміни в досліджувану дійсність самим процесом спостереження. У рамках експерименту явище, яке слід вивчити, ставиться в певні умови. Ф. Бекон зазначав, що природа речей виявляє себе найкраще, будучи "штучно обмеженою", ніж існуюча в "природної свободи".

Емпіричне і теоретичне знання

Важливо відзначити, що без конкретної теоретичної установки не може розпочатися емпіричне дослідження. Хоча відомо, що факти - це головне для вченого, проте збагнення реальності без теоретичних побудов неможливо. З цього приводу В. П. Павлов зауважив, що необхідно загальне уявлення про досліджуваному предметі, щоб на нього можна було чіпляти факти.

Наукові теорії не є простим узагальненням емпіричних даних. А. Ейнштейн писав, що логічним шляхом неможливо прийти до основним принципам теорії. Вони виникають у взаємодії емпірії і теоретичного мислення, в ході вирішення теоретичних проблем, у взаємодії науки і культури.

Вчені в ході побудови тієї чи іншої концепції застосовують різноманітні спобличчя теоретичного осмислення. Наприклад, ще наукова діяльність Галілео Галілея була відзначена широким використанням для побудови концепцій уявних експериментів. Теоретик, застосовує їх, як би програє різні варіанти поведінки ідеалізованих об'єктів, розроблених ним. Математичний експеримент являє собою сучасний різновид уявного. При його використанні на комп'ютерах прораховуються можливі наслідки тих чи інших умов.

Наукова діяльність. Розвиток наукової діяльності

Звернення до філософії

Характеризуючи наукову діяльність в цілому, важливо також відзначити, що вчені в її ході нерідко звертаються до філософії. Як російська наука, так і світова часто спирається на неї. Особливо для теоретиків важливе значення має осмислення пізнавальних традицій з точки зору філософії, розгляд досліджуваної реальності в контексті тієї чи іншої картини світу. Це дуже актуально в переломні етапи, які періодично проходить наука у своєму розвитку. Великі досягнення в ній завжди були пов'язані з філософськими узагальненнями. Звернення до філософії сприяє ефективному пояснення, опису і розуміння досліджуваної наукою реальності. Результати наукової діяльності, таким чином, співвідносяться з її досягненнями.

Стиль наукового мислення

Існує таке поняття, як "стиль наукового мислення". Воно відображає важливі особливості цієї сфери знання. М. Борн зауважив, що існують певні тенденції думки, які дуже повільно змінюються і утворюють філософські періоди з ідеями, притаманними всіх областях людської діяльності, включаючи науку.

Мова науки

Говорячи про засоби, які застосовуються в науковому пізнанні, слід зазначити, що мова науки є найважливішим з них. Галілей говорив про те, що мовою математики написана книга природи. Розвиток фізики підтвердило ці його слова. Процес математизації в інших науках йде дуже активно. У всіх них математика є складовою частиною теоретичних побудов.

Розвиток засобів пізнання

Наукова діяльність. Розвиток наукової діяльності

В науці хід пізнання значною мірою залежить від розвитку технічних засобів. Наукова діяльність Галілео Галілея, наприклад, здійснювалася з використанням підзорної труби. Потім були створені телескопи, а також радіотелескопи, що визначило значною мірою розвиток астрономії. Використання мікроскопів, особливо електронних, суттєво вплинула на поступ в біології. Без таких важливих засобів пізнання, як синхрофазотрони, не можна уявити собі розвиток фізики елементарних частинок. Сучасна світова і російська наука в даний час переживають революцію з-за появи комп'ютера.

Взаємопроникнення засобів і методів наук

Відзначимо, що засоби і методи, які використовуються в різних науках, відрізняються. Це визначається специфікою предмета вивчення, а також рівнем розвитку самої науки. В цілому спостерігається безперервне взаємопроникнення засобів і методів. Все ширше застосовується апарат математики. Неймовірна її ефективність, як зауважив Ю. Вінер, робить цю науку важливим засобом пізнання у всіх інших. Проте навряд чи в майбутньому будуть повністю универсализировани засоби і методи різних наукових галузей.

Специфіка філософії

Говорячи про специфіку наук, слід відзначити особливе положення філософського знання. Філософія в цілому наукою не є. У класичній традиції її трактували як науку особливого роду, однак мислителі сучасності часто розвивають в ній побудови, які різко відмежовані від неї. Наприклад, це відноситься до неопозитивистам, экзистенциалистам. У рамках філософії завжди існували і будуть існувати дослідження і побудови, які можуть мати статус наукових.

Науково-методична діяльність

Наукова діяльність. Розвиток наукової діяльності

Це основний вид освітньої діяльності - сукупність заходів, які здійснюються з метою оволодіння технологіями, прийомами і методами навчально-виховної роботи. Вона спрямована на пошук нових методів і форм організації, забезпечення і проведення навчального процесу.

Науково-технічна діяльність

Це технічна діяльність, яка знаходиться на стику інженерної і наукової. Вона належить до сфери технічних наукових дисциплін. Її дослідження мають прикладний характер. Це поняття в більш широкому сенсі охоплює внедричну, інженерну і наукову діяльність.