http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Що таке методологія? Поняття методології. Наукова методологія - основні принципи

Що таке методологія? Поняття методології. Наукова методологія - основні принципи

У XXI столітті наукові пізнання практично у всіх сферах людської життєдіяльності досягли свого піку. Люди навчилися пізнавати навколишній світ не тільки за допомогою практичних успіхів і помилок, але і в теоретичному плані, шляхом вироблення концепцій, знань і т. д. Подібний успіх усіх існуючих наук виник завдяки додатковій категорії, яка також розвивалася на протязі багатьох століть. Адже жодна з них не змогла б «породити» будь-якого роду концепцію, якщо б не застосовувала у процесі теоретичного осмислення певні спобличчя, прийоми чи методи. Саме завдяки цим трьом складовим у світі з'являються новітні пізнання в тій чи іншій області, що в кінцевому підсумку призводить до еволюції всього людського виду. Таким чином, у статті автор спробує розглянути суть такого поняття, як методологія, а також його ключові аспекти.

Що таке методологія? Поняття методології. Наукова методологія - основні принципи
Поняття методології

Потрібно розуміти, що даний термін можна зустріти в багатьох існуючих наукових галузях. Поняття методології настільки багатогранне і специфічне, що багато хто помилково називають цю категорію окремою наукою. Подібні висновки є помилкою. У цьому разі виникає логічне питання: "Що таке методологія?" Для кращого розуміння потрібно звернутися до його історії. Сам термін «методологія» має давньогрецькі корені. Слово означало «шлях до чого-небудь» або «думка». У сучасному трактуванні методологією називається вчення про спобличчя, методи і прийоми наукового дослідження предмета. Таким чином, ми говоримо не про окрему галузь, а про сукупність способів для вивчення окремо взятого наукового сегмента.
Щоб повністю розібратися в питанні про те, що таке метод і методологія, потрібно повністю розглянути суть цього вчення. Воно має не тільки своєрідну структуру, але і деякі видові відгалуження, про що піде мова далі у статті.

Класична структура вчення

Наукова методологія має своєрідну і досить складну структуру, наповнену різними елементами. Все вчення складається з різних теоретичних і практичних способів осмислення наукового предмета. Класична структура методології містить у собі лише два основних елемента. Кожний з них характеризує певну сторону «розробки» наукового предмета. Простіше кажучи, класична структура заснована на практичної і теоретичної стороні прояви методології у вигляді цілісного вчення. Звідси можна виділити наступні елементи:

1. Гносеологию, або ж теоретичну частину вчення. Її основною метою є наукові концепції, які виникають лише при розробці логічної предмета. Гносеологія відповідає не просто знання, але і за їх переробку з метою «стягнення» раціонального зерна. Даний елемент безпосередньо пов'язаний з самою науковою галуззю.

2. Другий елемент має практичне значення. Тут вже немає специфічних теорем і концепцій. Основою є алгоритм, сукупність способів досягнення практичної мети. Саме завдяки другого елементу теоретичні знання можуть реалізуватися в реальному полісі завдяки принципам практичного застосування, які з'являються в цілому комплексі фактичних дій.


Що таке методологія? Поняття методології. Наукова методологія - основні принципи

Однак наукова методологія також схильна інших способів структурування, що говорить про важливість даного вчення.

Вторинна структура

Крім представлених елементів у системі навчання виділяють вторинну структуру, яка дозволяє більш точно побачити зв'язок методології з науковими галузями, що існують на сьогоднішній день. Умовно таку структуру можна розбити на п'ять складових, а саме:

- Методологічне підґрунтя, яке, в свою чергу, складається з ряду самостійних наук: психології, філософії, логіки, системології, етики та естетики.

- Другий елемент дозволяє побачити форми та особливості діяльності, а також її норми і принципи.

- Логічна структура побудови є третім елементом. Вона включає в себе суб'єкт, об'єкт, предмет, форми і засоби реалізації.

- На певних етапах фактичної реалізації методології цей процес може бути розділений на фази, етапи та стадії.

- П'ятим елементом є технологічна характеристика вирішення певних завдань.

Враховуючи досить складну і розгалужену структуру методологічного навчання, можна зробити висновок про його перспективи розвитку в структурі окремих наук. Всі існуючі види навчання на сьогоднішній день сформовані під впливом тієї або іншої галузі. Для повної відповіді на питання про те, що таке методологія, потрібно розглянути «життєдіяльність» цього вчення у складі конкретних наукових знань.

Методологічні напрямки

Теорія і методологія – це нерозривно пов'язані між собою поняття. Однак це вчення зустрічається не тільки в суто наукових галузях. Існує кілька основних напрямів розвитку методології, серед яких присутні практичні галузі діяльності людини, наприклад:

- Методологія вирішення завдань у сфері інформатики.

- Методологічна база програмування.

- Сукупність методів і способів бізнес-моделювання.

Ці напрямки показують, що практичний метод і методологія в цілому можуть бути використані на практиці повною мірою. Більш теоретичними напрямками є наукова методологія (тема статті) і биогеоценология (суміш біології та географії).


Що таке методологія? Поняття методології. Наукова методологія - основні принципи

Слід пам'ятати, що в стандартному вигляді наукова методологія має певні відмітні риси, які простежуються на прикладах конкретних галузей науки.

Методологія права

Право є досить специфічною науковою галуззю. Воно спочатку сформувалося як основний регулятор суспільних відносин. Тому право безпосередньо впливає на соціум. Методологія пізнання права і спобличчя його реалізації досить різні. В першому випадку ми говоримо про теоретичному осмисленні правових концепцій, у другому – про фактичної реалізації подібних концепцій у громадській площині. Таким чином, методологія права є неоднозначним. Якщо в інших наукових галузях йдеться лише про абстрактні методи отримання знань, то у праві чітко перераховані спобличчя отримання юридичних ведомостей». Простіше кажучи, мова йде про конкретні методи, а саме:

1. Науковий метод складається з основоположних принципів галузі науки взагалі. З його допомогою з'являється можливість набагато глибше побачити суть тієї чи іншої проблематики, а також її роль і місце в правовому полісі. Найчастіше виділяють загальнонауковий метод (використовується у всіх галузях) і частнонаучний (застосовується лише в праві).

2. За допомогою філософського методу з'являється можливість вивчити право на основі існуючих ідей світогляду. Іншими словами, відбувається осмислення права (виробляється праворозуміння) за допомогою критики, порівняння та характеристики його складових елементів.

3. Спеціально-юридичний метод існує виключно у галузі права. Він являє собою систему специфічних методів: нормативний аналіз, порівняльно-правовий тощо

«Прикладна» методологія право

Слід зазначити, що методологія пізнання не є єдиною сукупністю способів. Існує також ряд прийомів, які спрямовані не на пізнання галузі, а на її фактичне застосування. В даному випадку значення методу першорядне, тому що з його допомогою відбувається правореализация. Юристами виділено два основних методи:

1. Імперативний – веління влади, існуюче в джерелах права. Суб'єкти не мають можливості самі регулювати свою поведінку.

2. Диспозитивний – заснований на рівності і незалежності сторін, які мають можливість самостійно приймати рішення в рамках правових норм.

Що таке методологія? Поняття методології. Наукова методологія - основні принципи

Таким чином, наукова методологія права існує не тільки на теоретичному, але й на соціальному рівні, що дає можливість всіляких концепціям реально втілюватися в життя. Саме з цієї причини право є суспільно регулюючої наукою. Зовсім іншу методологічну базу можна побачити в економіці або соціології, тому що сфера дії абсолютно інша. Спробуємо розглянути дані галузі з урахуванням предмета їх вивчення.

Процес пізнання в економіці

Економічна методологія істотно відрізняється від правової насамперед тим, що в її складі не міститься практичних способів реалізації. Економічні теорії існують як би за гранню реальної економіки. Наука координує дану сферу життя, але прямо не впливає на неї. Процес пізнання в економічних теоріях насичений різними методиками. Причому ці спобличчя використовуються настільки широко і глибоко, що за допомогою декількох можна повністю розібратися в деяких проблематиках наукової галузі. При цьому економічна методологія спрямована виключно в бік позитивного результату. Іншими словами, концепції вчених даної галузі дуже часто є «утопіями», що заважає їх застосування в реальному житті.

Економічні види вивчення

Щоб відповісти на питання, що таке методологія в економічній галузі, необхідно розглянути кожен спосіб вивчення окремо. Як правило, в науці виділяють методи (спобличчя), які виникають у порівнянні з природничими науками, а саме:

- метод диференціації та виокремлення економіки як окремої науки;

- метод визначення наукової сфери з точки зору існуючих методів;

- спосіб фундаментального дослідження принципів економічних теорій;

- метод логічного осмислення економічних феноменів для їх подальшого передбачення;

- метод розробки теоретичних знань за допомогою емпіричного і філософського підходів;

- математичний спосіб;

- спосіб співвідношення і порівняння економічних явищ;

- історичний метод для вивчення становлення і появи економіки в цілому.

Також методологія системи економіки містить ряд спеціально-наукових методів, що використовуються виключно в економіці. Наприклад, за допомогою економічного моделювання можна досить спрощено і абстрактно уявити будь-яке економічне явище з метою виділення його основних аспектів. Функціональний аналіз, в свою чергу, допоможе побачити реальну ефективність властивостей того чи іншого наукового аспекту. При економічному моделюванні активно використовуються графіки і діаграми. З їх допомогою можна побачити динаміку якого-небудь економічного явища в певному проміжку часу або інший середовищі, яка представляє науковий інтерес.

Найбільш ризикованим, але в той же час ефективним методом є економічний експеримент. Він допомагає побачити реальну дію економічного явища, однак передбачити результати практично неможливо. Таким чином, економічний експеримент є досить небезпечним методом вивчення науки.

Предмет досліджуваних знань в соціології

Якщо протягом всієї статті були розглянуті методи і спобличчя вивчення і практичного застосування знань у конкретних сферах, то соціологічна наука «прекрасне» тим, що вона розробляє здебільшого теоретичні знання. Соціальна методологія, а точніше, сукупність методів даної галузі, безпосередньо залежить від предмета її вивчення. Згідно думку багатьох вчених, соціологія – це наука про суспільство і процеси, що виникають в ньому. Дана дефініція показує предмет науки, який фактично є об'єктом дії її методів.

Звідси випливає, що методологія і методи дослідження соціальної науки розвинулися внаслідок її тісного співвідношення з культурологією, психологією, антропологією та іншими гуманітарними дисциплінами. Таким чином, предмет є важливим аспектом, який зумовив появу цілого масиву способів отримання фундаментальних знань в цій галузі.

Що таке методологія? Поняття методології. Наукова методологія - основні принципи

Соціологічні методи

Як вже було вказано раніше, основою соціологічної методології є методи емпіричної спрямованості. Тобто ті, за допомогою яких розробляються теоретичні знання. За допомогою соціологічних методів виводяться теоретичні та кількісні концепції. Кожен з цих видів з'являється завдяки використанню окремо взятих способів вивчення. Можна виділити ряд найбільш стандартних, а точніше, популярних методів вивчення, використовуваних на сьогоднішній день:

1. Спостереження – це найбільш класичний метод, зустрічається у великій кількості наук. З його допомогою можна фіксувати інформацію шляхом візуалізації. Існує безліч способів спостереження в залежності від інформованості об'єкта, мети здійснення методу, ракурсу вивчення соціальної групи і т. п.

Що таке методологія? Поняття методології. Наукова методологія - основні принципи

2. Що стосується експерименту , то тут інформація добувається з допомогою введення якогось індикатора в певне середовище з метою подальшого спостереження за процесом його зміни. На сьогоднішній день експеримент - це один з найбільш ефективних методів пізнання в будь існуючої науці.

3. Багато соціальні явища стають зрозумілими після проведення опитування окремо взятої соціальної групи. Дана процедура може проводитися як в усній, так і в письмовій формі. На сьогоднішній день опитування є одним з найбільш ефективних способів в науці соціології.

Що таке методологія? Поняття методології. Наукова методологія - основні принципи

4. Аналіз документів – це ціла сукупність методів, що включає в себе вивчення преси, картин, друку, ЗМІ і т. п. Таким чином, методологія аналізу має свою систему, а також дозволяє виводити певні соціологічні закономірності на основі тенденцій, які панують у суспільстві в межах певних часових рамок.

Висновок

Отже, у статті автор спробував відповісти на питання, що таке методологія. Були представлені різні варіації даного поняття у контексті різних галузей науки. Слід зазначити, що розвиток методології як окремого додаткового знання буде впливати на еволюцію способів отримання практичних і теоретичних концепцій у всіх існуючих на сьогоднішній день науках.